Monitor 2022

Toekomstgericht de crises belicht

Monitor 2022

Toekomstgericht de crises belicht.

Met feiten en cijfers levert de Monitor bouwstenen voor de discussie over de verdere ontwikkeling van de regio. Er komen momenteel een hoop opgaven op ons af in een relatief turbulente tijd vol transities. En dan is het prettig om op basis van feiten en inzichten over het hier en nu, (maar ook terugblikkend in de achteruitkijkspiegel vanwaar we vandaan komen) beargumenteerd te kunnen (be)sturen welke wegen we de komende tijd dienen te bewandelen. Gezamenlijk. Als overheden, bedrijfsleven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en inwoners verder bouwen aan de brede welvaart in onze Regio.

De Regio Zwolle Monitor 2022 is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Er wordt gestart met het in kaart brengen van de regionale brede welvaart. Brede welvaart wordt in Nederland in toenemende mate omarmd als sturingsprincipe en kader voor maatschappelijke keuzes ter bevordering van de kwaliteit van leven in land en regio. Elk van de daaropvolgende hoofdstukken sluit aan op één van de vijf regionale thema’s uit de Agenda voor Regio Zwolle (verschenen in 2018); thema’s die richtinggevend zijn voor de koers die Regio Zwolle wil varen. Het gaat achtereenvolgens om Economie, Menselijke kapitaal, Leefomgeving, Bereikbaarheid en Energie.

Nieuw! Dit jaar is er naast de volledige Monitor ook een verkorte publieksversie.

Download de volledige Monitor 2022 >
Download de publieksversie van de Monitor 2022 >